Žiro-račun

3385002275340074 UniCredit Bank
Devizni račun: 
IBAN:BA393385004875341460
SWIFT:UNCRBA22

BiH SARADNJA SA SLOVENIJOM

Moj posao

Poziv za samoodrživo zapošljavanje

Tražimo projekt menadžera

Obavezno poznavanje:

  • Engleskog jezika
  • Iskustvo u pravljenju prijekata
  • CV

Prijave slati na mail:

bukara.buk@gmail.com

Ko je na portalu

Ko je na portalu: 6 gostiju i nema prijavljenih članova

 

«Centar za razvoj, edukaciju i povezivanje»

 

 

"Povezivanje i jačanje lokalnih zajednica Unsko – Sanskog kantona i dijaspore BiH"

 

 

Udruženje "Eurotime" je prepoznalo ulogu i značaj dijaspore u pomoći i investiranju u Bosni i Hercegovini.  Iz dosadašnjih iskustava smo uočili ogroman prostor za stvarnim povezivanjem dijaspore Bosne i Hercegovine sa matičnim gradovima iz kojih i potječu. Također smo uočili neorganiziranost, ne znanje kako lokalne samouprave tako i dijaspore kako da budu na pomoći jedna prema drugoj. U tom smislu naš centar "Eurotime" koji je i dio dijaspore  Bosne i Hercegovine zainteresiran je da stane između dijaspore Bosne i Hercegovine i lokalnih samouprava Unsko – Sanskog kantona  sa svojim angažovanjem i organiziranim povezivanjem jednih i drugih i otvori potpunu novu dimenziju stvarne saradnje pravljenja zajedničkih strategija za konkretno ulaganje sredstava dijaspore u Unsko-Sanski kanton Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo nedostatak informacija kako u lokalnoj samoupravi tako i u dijaspori Bosne i Hercegovine, jest i nedostatak oficijalnih ureda dijaspore koji bi permanentno i kontinuinirano bili servis potreba lokalne samouprave usmjerenih prema dijaspori Bosne i Hercegovine koja bi ciljano investirala u industrijske kapacitete, poljoprivredne kapacitete, medije, turizam, obrazovanje i drugo a sve u cilju otvaranja novih radnih mijesta te poboljšanja postojećih.

Smatramo da se desio i da se dešava veliki nedostatak u organizovanju javnih tribina, okruglih stolova, publikacija biltena na temu "Lokalne samouprave Unsko-Sanskog kantona i dijaspore Bosne i Hercegovine" i da se pojavio prazan prostor u kojem se jako malo ili gotovo nikako ne djeluje, te prema tome želimo i smatramo da bi uz Vašu finansijsku podršku popunili taj prazan prostor, približili jedne drugima i napokon počeli svojim djelovanjem organizirati i približavati dijasporu Bosne i Hercegovine lokalnim zajednicama Unsko-Sanskog kantona.

 

Mislimo da Vaša podrška u aspektu pomoći bi mogla dati potpunu novu dimenziju kako dijaspori tako i istinskom prepoznavanju dijaspore od strane lokalne zajednice koje danas gotovo da i nema ili se svodi na pojedinačne interese članova dijaspore u pojedinačnim slučajevima nekakvih aktivnosti koji nisu dovoljni da se prepozna snaga dijaspore kao investitora, a sve u cilju otvaranja novih radnih mijesta, podizanja na viši nivo radne kulture stanovništva i zadržavanja mladih na prostorima Unsko-Sanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Naš program i strategija centra okuplja mlade i obrazovane intelektualce koji su spremni ući u svaku poru lokalnih samouprava Unsko-Sanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine i stvarati prave instrumente kako  riješiti veliki problem koji se trenutno dešava na ovim prostorima.                                                 

 

Pismo podrške 

Naš centar koji je otpočeo sa radom u Bihaću, koji okuplja mlade školovane ljude u cilju povezivanja sa  Svjetskom tako i Kantonalnom dijasporom, a sve u cilju stvarnog, realnog povezivanja dijaspore sa lokalnim zajednicama Unsko-Sanskog kantona  FBiH.

 

Jasno je iz dosadašnji aktivnosti, dijaspora se očitovala u okruglim stolovima, javnim tribinama, pojedinačnim investicijama, štampanjem biltena, novina, slanjem novčane pomoći društvenim organizacijama, svojim porodicama, se na tome i završavala.

 

Naša namjera jeste da osnujemo urede dijaspore koji bi bili čvrsto povezani sa dijasporama, kako Svjetskom tako i kantonalnom dijasporom po mjestu stanovanja, naših ljudi raseljenih po svijetu, a koji su već umreženi u razne klubove, odbore i koji već sada sami za sebe djeluju prema svojim maticama. Neki manje, neki više uspješno.

 

Smatramo da osnivanje takvog ureda u Unsko-Sanskom kantonu FBiH, zadržava kontinuitet sa svim relevantnim institucijama kojima smo potrebni u oba smjera od ideja do konkretnih projekata iz svih oblasti privrede i poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, medija, turizma te svih drugih koji su vezani za lokalne zajednice Unsko-Sanskog kantona.

 

Lokalne zajednice imaju puno projekata koji čekaju da se u svijetu nađu investitori, partneri, ali koji svojim glomaznim aparatom ne mogu puno naparaviti jer su skupi i tromi.

 

Čak i da se naši ljudi udružuju u dioničarska društva da koriste sredstva država u kojima žive a za poslovno investiranje u Unsko-Sanski kanton FBiH mogu uveliko preko takvog svog instrumenta, a preko svog ureda u domovini, imati potpun uvid, kontrolu plasiranih sredstava u domovini.

 

Dijaspora mora biti organizirana, svim ljudima otvorena, financijski moćna da bi bila pandam domaćim vlastima, koji se i sada prema dijaspori ponaša neozbiljno i neodgovorno, upravo radi jednosmjernog djelovanja iste.

  

                                     S poštovanjem,   Ervin Bukić dipl.ing elektrotehnike

 

 O Unsko-Sanskom kantonu Federacije Bosne i Hercegovine 

 

Kanton je smješten u sjeverozapadnom djelu Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću. Kanton ima izuzetno povoljan geoprometni položaj, jer zauzima prostor na pravcu osnovnih koridora Zapadna Evropa – Mediteran - Bliski Istok. Izuzetno je dobro komunikacijski povezan sa Republikom Hrvatskom, a time i ostalim zemljama Evrope. Najkraći kopneni put prema velikim lukama i značajnim središtima (Split, Šibenik, Zadar, Rijeka (grad)) vodi preko Bihaća i Bosanskog Petrovca. Unska pruga je vezala područje Splita, Zadra i Šibenika sa Zagrebom. Željezničkom prugom i magistralnim putem (330 km) Unsko – sanski kanton je povezan sa Sarajevom i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine.

 

Kanton se sastoji od 8(osam) općina: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša

 

Prirodni resursi 

Unsko–sanski kanton ima: 

-veoma povoljan geoprometni položaj 

-vode koje imaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje; 

-zemljište, šume i mineralne sirovine, kao značajna osnova za proizvodnju; 

-prirodne ljepote i pogodnosti za turizam; 

-klimu koja je povoljna za razvoj mnogih djelatnosti 

 

 

Privreda

 

U privrednoj strukturi Unsko-sanskog kantona zastupljene su slijedeće privredne oblasti: 

-primarna poljoprivredna proizvodnja i prehrambena indstrija, 

-šumarstvo i drvno-prerađivačka industrija, 

-grafička industrija, 

-metaloprerađivačka industrija, 

-energetika i rudarstvo, 

-građevinarstvo i industrija građevinskog materijala, 

-tekstilna industrija i proizvodnja sanitetskog materijala,

 -hemijska industrija, industrija gume i ambalaže. 

-saobraćaj i veze, špedicija,

 -trgovina, ugostiteljstvo i turizam, 

-te ostale uslužne djelatnosti. 

 

Poljoprivredne površine 

 

Poljoprivredne površine su približno jednake šumskim površinama i uz povoljan klimatski faktor predstavljaju dobru osnovu za poljoprivrednu proizvodnju. Ukupne poljoprivredne površine iznose 196.308 ha, od čega su oranice i bašte 102.490 ha, pašnjaci 91.203 ha i voćnjaci 2.615 ha. Značajne površine koje se tretiraju kao neobradive ( 32,2 %), uz programska ulaganja mogu se pretvoriti u obradiva zemljišta, tako da ovo područje može dati veoma značajan doprinos u proizvodnji hrane. Inače, ovo područje je zvanično proglašeno od strane Ujedinjenih nacija područjem na kojem se, zbog ekoloških uvjeta, može proizvoditi zdrava hrana.

 

Šumske površine 

Rastu šuma, koje u znatnoj mjeri opredjeljuju i ekonomsku strukturu ovog Kantona doprinose edafski i orografski faktori koji su prisutni na ovome terenu. Prema stručnim procjenama, ove su šume sa većim procentom drvne mase po hektaru od drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine ( 90 m3 dubeće drvne mase po glavi stanovništva). Šume su jedno od najvećih bogatstava Unsko – sanskog kantona. Ukupne šumske površine su 190.880 ha, od čega su visoke šume 85.899 ha, niske šume 86.234 ha i goleti 18.747 ha. Šumarstvo i prerada drveta na ovom području imaju dosta dugu tradiciju tako da u skoro svim općinama postoje kapaciteti za uzgoj i eksploataciju šuma, a u općinama Bihać, Bosanska Krupa, Sanski Most, Ključ i Bosanski Petrovac i razvijeni kapaciteti za preradu drveta.

  

Mineralne sirovine 

Područje Unsko-sanskog kantona po svojoj geološkoj građi predstavlja perspektivnu bazu za istraživanja i eksploataciju korisnih sirovina. I ako je stepen geološke istraženosti ovoga područja veoma nizak, otkrivena su značajna ležišta mrkog uglja na području Sanskog Mosta ( Kamengrad), boksita u Bosanskoj Krupi, mangana u Bužimu, barita u Velikoj Kladuši, gline u Cazinu i Sanskom Mostu, gipsa u Kulen Vakufu, arhitektonskog kamena bihacita u Bihaću, kvarcnog pijeska u Sanskom Mostu i Bihaću, te ostalih mineralnih sirovina koje se koriste u proizvodnji građevinskih materijala. Na području kantona pored velikog broja izvora pitke vode, nalaze se i izvori kvalitetnih termomineralnih voda ( Gata, Sanski Most, Velika Kladuša).

  

Prirodne ljepote 

Značajno bogastvo kantona čine prirodne ljepote, jer ovo područje obiluje rijekama, manjim i većim vodotocima, toplim izvorima, pećinama, šumama kao i kulturno - istorijskim spomenicima. Ove značajne prirodne vrijednosti odlikuju se izvornošću, raznovrsnošću, specifičnošću i atraktivnošću. Blizina Plitvičkih jezera i Jadranskog mora, izgrađenost saobraćajnica i planirana izgradnja infrastrukturnih objekata doprinijet će boljem korištenju ovog prirodnog resursa i razvoju tranzitnog turizma, te predstavlja pouzdanu osnovu za razvoj boravišnog i izletničkog turizma. Atraktivne rijeke Una, Sana, Dabar, Krušnica, Klokot, Unac i Korana, bogatstvo šuma, termomineralni izvori i ostale turističke pogodnosti ovog kraja, također doprinose da se orijentacijom na razvoj turizma omogućuje i brži ukupni razvoj privrede Unsko-sanskog kantona. Također svoj ovoj prirodnoj ljepoti veliki doprinos daje i tek novo otvoreni Nacionalni Park Una u opštini Bihać koji će svojim ljepotama i samim svojim radom postaći mnoge na dobrobit ovog kantona.

Zbog svog geografskog položaja i svih prirodnih resursa Unsko-Sanski kanton posjeduje sve mouguće potencijale za razvoj i napredak.

 

Koncept projekta

 Sažetak projekta 

 

 

 

  1. Opis projekta

 

Planiranje i rad u samoj strukturi udruženja će se vršiti prema lokalitetu i sjedištu udruge u kojem se i nalazi odnosno i sa svim ostalim lokalnim samoupravama iz  Unsko-Sanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine, europskim zemljama, raznim fondacijama iz Europe, dijaspore, regiona i drugima. Udruga „Eurotime“ će sve svoje aktivnosti raditi u suradnji sa  bosansko-hercegovačkom dijasporom odnosno i sa ostalim europskim udruženjima koji se zauzimaju za sami razvitak i unapređenje Unsko-Sanskog kantona FBiH. Sa svom ovom činjenicom udruga je osnovana s ciljem da vrši međusobno povezivanje dijaspore sa lokalnim samoupravama i sa svim poduzetnim pravnim licima kako bi sklopili poznanstva  te vršili unapređenja, promicanje, razvitak, edukacije i ulaganja u mala, srednja i velika preduzeća Unsko-Sanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine te  kako bi se samim tim postigao boljitak odnosno kroz investicije poboljšao razvoj i napredak lokalnih samouprava Unsko-Sanskog kantona.

  

2.1.            Ciljevi projekta  

 

Udruženje je osnovano s ciljem promicanja,  razvitka i unapređenjaUnsko-Sanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine prema EU.

 

Djelatnosti udruženja  su: 

- planiranje rada, 

- izdavanje časopisa, iz područja svoje djelatnosti, 

- konsultantske usluge 

- razvijanje projekata i programa kroz koje poboljšavamo uvijete života 

- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad 

- suradnja i komunikacija s institucijama , poslovnim sektorom i dijasporom BiH. 

 

Svi ciljevi udruge  „Udruženja Eurotime“  bi se svodili na investiranja u stvaranju projekata i programa kroz koje bi se pobošljavali uvijeti za život u BiH i kako bi ista bila u mogućnosti lakšem pristupanju, pravljenju lakših koraka ka Evropskoj uniji. To bi bila ulaganja u sigurnost i u budućnost nacije odnosno generator gospodarskog i industrijskog rasta  i da se omogući praviti-graditi potpunu neovisnost zemlje.           

 

 „Udruženje Eurotime“ kao nevladina udruga pokušavat će da stvara ciljeve pri pružanju potpore kod razvoja poduzetništva i povećanja korištenja EU fondova, tako što bi udruženje pružalo svim zainteresiranim poduzetnicima punu podrušku pri pravljenju raznih projekata koji bi se aplicirali prema raznim EU fondovima, samim tim bi se stekla finansijska i konsultantska pomoć  pri financiranju tih projekata.

 

Kroz rad udruge stvarat će se suradnja u raznim oblastima kao što su: 

Poljoprivredne, međuregionalne i prekogranične suradnje, te mnoge suradnje u raznim oblastima energije, zaštite okoline, razvoja ljudskog kapitala, informacionih tehnologija, transporta, turizma i sl.

Samim tim suradnja sa zemljama Evropske unije i dijasporom pružat će mogućnost raznim poduzetnicima iz BiH da vrše prezentacije investicionih projekata, sklapaju partnerske i poslovne veze sa raznim partenerima drugih zemalja Europe i dalje. 

Također, jedan od bitnih ciljeva „Udruženja Eurotime“ je i stvaranje  međusobnih odnosa izmeđ poduzetnika iz Unsko-Sanskog kantona  i poduzetnika iz dijaspore tako što bi se pravile radionice ili okrugli stolovi  vezano za temu spajanje sa poduzetnicima iz dijaspore kao putokazi koji vode jednoj zdravoj ekonomskoj suradnji između naših naroda. 

 Jedni od ovih ciljeva bi bili povećanje kapaciteta obrazovnog sustava, lokalnih zajednica radi poboljšanja sposobnosti mladih za zapošljavanje, ojačavanje kapaciteta zavoda za zapošljavanje Unsko-Sanskog kantona i civilnog društva za izradu i provođenje integriranih paketa mjera za zapošljavanje mladih te postizanje maksimalnih pozitivnih utjecaja migracija mladih i minimiziranje negativnih utjecaja nepravilnih migracija.

 

 

 

 

Predstavljanje lokalnih proizvodnih kapaciteta  

Unsko-Sanski kanton  ima značajne proizvodne kapacitete, kvalitetne proizvode i investicijski potencijal, i potrebno je članove dijaspore učiniti našim gospodarskim ambasadorima i time razbiti stereotip da se u našoj zemlji ne proizvode kvalitetni proizvodi.

 

Predstavljanje potencijala dijaspore 

Dijaspora je uvelike pomogla u razvoju Bosne i Hercegovine kroz razne oblike, nažalost pretežito u obliku humanitarne pomoći. Vrijeme je za novi model suradnje gdje će korist biti obostrana.

 

Stvaranje preduvjeta za povećanje poslovnih aktivnosti

  

Kroz suradnju s dijasporom želimo otvoriti vrata stranim poduzećima da pronađu lokalne partnere tj. da kroz efektivan 'matchmaking' povećamo razinu poslovne suradnje.Što brže i lakše uspostavljanje poslovnih veza izmedu poduzeća sa Unsko-Sanskog kantona s poduzećima iz inozemstva i drugim poduzećima u regiji i sl.

 

Šta želimo napraviti? 

Promovirati i predstaviti:

Uspješne poduzetnike kako u dijaspori, tako i u Unsko-Sanskom kantonu. 

Pojedince koji vlastitim naporima čine dosta kako bi što više članova dijaspore okupili kroz neki vid organiziranog djelovanja.

Nezanemarljive postojeće proizvodne kapacitete i industrijsku infrastrukturu koja može biti interesantna za ulaganja. 

Institucije lokalne samouprave i njihovu investicijsku ponudu (poslovne zone, poticaje, itd.).

 

Kako?

Organizirati konferenciju na kojoj bi se okupili poduzetnici iz dijaspore, domaći poduzetnici, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija i organizacija.

Svrha ove konferencije bi na prvom mjestu bila povezati domaće poduzetnike s poduzetnicima u dijaspori koji imaju ambicija raditi nešto u poslovnom smislu u Unsko-Sanskom kantonu. 

To bi također bila i izvanredna prilika da se razmijene iskustva i informacije, potakne diskusija i ukaže na probleme, te izvuku zaključci u kojem smjeru i kojim konkretnim mjerama potaknuti i olakšati gospodarsku suradnju s dijasporom BiH.

 

 Ključni akteri u projektu 

Nosioc projekta:

 

Nevladino udruženje EUROTIME  

Partneri:

 

SSDBiH ( svjetski savez dijaspore BiH - dijaspora Bosne i Hercegovine), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Opština Bihać,  Federalno ministrastvo za obrt i poduzetništvo FBiH i Grupacija za ostale djelatnosti privredne komore Unsko-Sanskog kantona. 

 

Faza održivosti projekta:

 

Sastoji se od završnog izvještavanja prema donatoru, partnerima, završnog izvještavanja prema javnosti (press konferencija) i kreiranju tima i dinamičkog plana aktivnosti za održivost projekta.

 

2.2.            Vremenski okvir i faktori utjecaja na implementaciju

 

Trajanje projekta: 24 mjeseca (dvije godine)

Glavna aktivnost projekta: 01.01.2014 godine - 01.01.2016 godine

 

Tabela 1. Tabelarni prikaz vremenske raspodjele aktivnosti 

PLANIRANE AKTIVNOSTI (Aktivnosti koje su planirane da se realizuju projektom koji je predmet prijave. Plan je usklađen sa metodologijom i finansijskim planom)

Aktivnosti

Implementacijski period (mjeseci)

Tijelo koje izvodi projekat ili način angažmana

1 i 2

3 i 4

5 i 6

7 i 8

9 i 10

11 i 12

13 i

14

15i

 16

17 i 18

19 i

20

21 i 22

22 i 24

 

Tehničko – administrativna podrška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektni tim (PT tim)

Ugovaranje s partenerima, konsultantima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT tim, partneri

Nabavka opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT tim

 

Priprema edukativnih programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angažirani konsultanti

Organiziranje tematskih okruglih stolova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT tim

Medijska prezentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT tim

 

Izrada web portala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT tim, angažiran web programer

 

Monitoring, evaluacija, izvještavanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT tim

Kreiranje baze podataka dijaspore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT tim

 

                             

 

 

  1. Relevantnost projekta

 

Sa ciljem konkretnog jačanja u povezivanju dijaspore sa lokalnim zajednicama u Unsko-Sanskom kantonu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

  1. Ciljna grupa projekta 

Lokalne zajednice Unsko-Sanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

Zaključak o projektu

 

Osnovni cilj ovog projekta jest uključivanje dijaspore u razvoj svoje domovine, počevši od potencijala unutar same dijaspore, zakonodavnog i institucionalnog okvira u zemlji, politika i programa koji se trenutno provode, poboljšanja trenutnih praksi i identifikaciji novih mogućnosti uključivanja dijaspore s naglaskom na uključivanje mladih iz dijaspore i mladih iz Unsko-Sanskog kantona. Znači,  uključiti se zajedno u privredne i razvojne procese u Unsko-sanskom kantonu kroz ulaganja, pomoć pri izvozu, transfer znanja i tehnologije, što bi direktno pokrenulo domaću privredu i nova zapošljavanja.

 

PARTNER EUROTIM-a

O NAMA

_______________________________________

DMD  STAR 

vrijeme savremenog

pakiranja i štampe

site: www.dmdstar.ba 

mail: dmd@bih.net.ba

GTranslate

Kontakt

Centar za razvoj, edukaciju i povezivanje

KONSULTANTSKI  UPISNI CENTAR

NUBL - Banja Luka 

email:  bukara.buk@gmail.com

tel: ++387 / 060-3266361

adresa: 

Bosna i Hercegovina

Unsko-sanski kanton

Kulturni centar

77000 Bihać

 

SP Simple Youtube

Please enter youtube id.